Polityka prywatności

Adres naszej strony internetowej to: https://stegro.pl. W celu zapewnienia Państwu odpowiedniej jakości usług, korzysta z plików cookies. W przeglądarkach internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Pozostając w tym serwisie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies.

Strona internetowa stegro.pl, korzysta z plików „cookies”: sesyjnych i statystycznych.

Jeśli korzystasz z urządzenia przenośnego (telefon, smartfon, tablet), zapoznaj się z opcjami dotyczącymi ochrony prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”).

1. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Stegro Sp. z o.o., ul. Sandomierska 87A, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.

2. Państwa dane otrzymane za pośdrednictwem poczty elektronicznej są przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie skierowane do nas, oznacza to realizację naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w komunikacji z użytkownikiem naszej strony internetowej.

3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji żądanych usług.

4. Dane osobowe klienta będą przechowywane przez okres potrzebny do realizacja usług oraz po ich zakończeniu w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na czas zgody z obowiązującymi przepisami prawa.

5. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być inne podmioty, które mają do tego prawo określone w przepisach prawa lub za Państwa zgodą.

6. Posiadcie Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

7. Macie Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznacie, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Klienta narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora będzie skutkować brakiem możliwości realizacji usługi.

RODO

Od 25 maja 2018r. każdy podmiot danych , który jest możliwą do zidentyfikowania osobą Quantum Diplay i potwierdza swoją tożsamość z Quantum Display, będzie miał następujące prawa na mocy rozporządzenia.

1. Prawo dostępu do danych osobowych

Zgodnia z art. 15 RODO podmiot danych będzie miał prawo dostepu do danych osobowych, co obejmuje również prawo uzyskania następujących informacji od Quantum Display:

1.Informacje, czy przetwarza dane osobowe.

2. Informacje o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, odbiorcach danych osobowych, których dane osobowe zostały lub zostaną przekazane, planowanym czasie przetwarzania, istnieniu prawa do żądania poprawienia lub usunięcia danych osobowych przez administratora danych oraz prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania takich danych osobowych, prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego oraz wszelkie dostępne informacje na temat źródła danych osobowych, jeżeli dane te nie pochodzą od odpowiedniego podmiotu danych.

3. Informacje na temat faktu, że administrator wykorzystuje automatyczne przetwarzanie, w tym profilowanie.

4. Informacje o odpowiednich gwarancjach w przypadku przekazywania danych osobowych poza UE, jeżeli prawa i wolności innych osób nie sa naruszone.

5. Kopie danych osobowych.

W przypadku ponownego zgłoszenia Quantum Display będzie uprawiony do pobrania rozsądnej opłaty za dostarczenie kopi danych osobowych

Prawa do potwierdzenia przetwarzania danych osobowych i do informacji moga byc wykonywane w siedziebie Quantum Display.

Prawo do uzyskania kopi przetwarzanych danych osobowych może być wykonywane w siedzibie Quantum Display po udokumentowaniu tożsamości wnioskodawcy.

2. Prawo do korekty niedokładnych danych osobowych

Zgodnie z art. 16 RODO podmiot danych będzie miał prawo do korekty niedokładnych danych dotyczących osoby, której dane dotyczą, przetworzonej przez Quantum Display. Klienci Quantum Display będą zobowiązani do informowania Quantum  Display o wszelkich zmianach w swoich danych osobowych oraz o udowodnieniu takich zmian.

W tym samym czasie klienci Quantum Diplay są zobowiązani do współpracy z Quantum Display, jeśli zostanie potwierdzone, że dane osobowe przetwarzane na temat osoby, której dane dotyczą, nie są dokładne. Dane zostana poprawione bez zbędnej zwłoki, jednak zawsze w odniesieniu do technicznej wykonalności. Żądanie korekty danych osobowych może zostać zgłoszone w siedziebie Quantum Display, po potwierdzeniu tożsamości wnioskodawcy.

3. Prawo do usunięcia danych osobowych

Zgodnie z art. 17 RODO podmiot danych ma prawo do usunięcia danych osobowych, chyba że Quantum Display udowodni uzasadnione powody przetwarzania tych danych osobowych. Quantum Display posiada mechanizmy zapewniające automatyczną anonimizację lub usuwanie danych osobowych, jeśli nie są już potrzebne do celów, dla których zostały przetworzone. Jeśli osoba, której dane dotyczą, uważa, że jej dane osobowe nie zostały usunięte, może zwrócić się do nas pisemnie, wysyłając zawiadomnienie do siedziby Quantum Display.

4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 18 RODO podmiot danych ma prawo zażądać, aby do czasu rozpatrzenia jego wniosku administrator ograniczył przetwarzanie danych osobowych dotyczących podmiotu danych, jeżeli osoba, której dotyczą dane, sprzeciwia się dokładności danych osobowych przetwarzanych na potrzeby ich przetwarzania lub samego przetwarzana, na piśmie, wysyłając zawiadomienie do siedziby Quantum Display.

5. Prawo do otrzymywania informacji o sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania

Zgodnie z art. 19 RODO, podmiot danych będzie miał prawo, aby Quantum Display poinformował go, że wprowadzi lub poprawił lub usunął jego nade osobowe lub ograniczył przetwarzanie jego danych osobowych. Jeżeli dane osobowe zostana poprawione lub usunięte, poinformujemy wszystkich odbiorców danych osobowych, o ile nie okaże się to niemożliwe lub wymaga nieuzasadnionego wysiłku. Na podstawie żądania osoby, której dane dotyczą, możem poinformować osobę, której dane dotyczą, o takich odbiorach.

6. Prawo do przenoszenia danych osobowych

Zgodnie z art. 20 RODO, podmiot danych bedzie miał prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, które podmiot danych udostępnił administratorowi danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu komputerowego, oraz prawo żądania od Quantum Display przeniesienia te dane do innego administratora danych.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, w związku z umową o  świadczenie usług lub na podstawie zgody, udostępnia Quantum Display swoje dane osobowe, a przetwarzanie odbywa się automatycznie, podmiot danych jest uprawniony do uzyskania takich danych w postaci uporządkowanej, powszechnie używanej I możliwej do odczytu maszynowego format. Jeśli  jest to technicznie możliwe, dane te mogą zostać bezpośrednio przesłane do wybranego przez Ciebie administratora danych, jeśli zidentyfikowana zostanie osoba kontaktowa działająca w imieniu takiego kontrolera i czy będzie możliwa weryfikacja tożsamości tej osoby.

Jeśli korzystanie z tego prawa będzie miało negatywny wpływ na prawa i wolności stron trzecich, Twoje żadanie nie zostanie przyznane. Żądanie może zostać zgłoszone w sklepach Quantum Display po udowodnieniu, że twoje żądanie jest zgodne z prawem.

7. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 21 RODO podmiot danych ma prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w oparciu o uzasadnione interesy Quantum Display.

Jeżeli Quantum Display nie udowodni, że istnieje poważny uzasadniony powód przetwarzania danych osobowych, które są nadrzędne w stosunku do interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, Quantum Display niezwłocznie zaprzestanie takiego przetwarzania.

Pisemny sprzeciw można przesłać do siedziby Quantum Display.

8. Prawo do wycofania zgody przy przetwarzaniu danych osobowych

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach komercyjnych może zostać wycofana w dowolnym czasie. Zgoda zostanie wycofana wyraźnym, jednoznacznym i zrozumiałym wyrażeniem woli, sporządzonm telefonicznie, przez e-mail lub w siedzibie Quantum Display.

Zgoda na wysyłanie komunikatu marketingowego do konkretnego kontaktu elektronicznego może zostać w każdej chwili wycofana przez telefon, e-mail lub w siedzibie.

Polityka Prywatności RODO
realizacja: dwarazy.com